ACTIVITEITEN

Het traject van de Noordzeevisie 2050
Nl course of action

Het traject van de Noordzeevisie 2050 werd gelanceerd op 16 december 2016 in de marinebasis van Zeebrugge. In aanwezigheid van bijna 300 deelnemers gaf de Staatssecretaris voor de Noordzee het startschot voor een visievormingsproces dat een jaar zou duren.

Er werden drie kernwerkgroepen opgezet met een voorzitter en twee rapporteurs: Natuurlijkheid, Meervoudig ruimtegebruik en Blauwe economie en innovatie. Elk van deze werkgroepen werd ondersteund door experten in zes transversale thema’s (duurzaamheid, onderzoek en ontwikkeling, governance, safety & security, land-zee interactie en grensoverschrijdend denken).

In de loop van 2017 kwam elke kernwerkgroep 4 tot 5 keer samen om te reflecteren over de toekomst van de Noordzee in de desbetreffende domeinen. In totaal namen meer dan 150 personen deel aan deze vergaderingen.

Het eindverslag van de drie kernwerkgroepen werd voorgesteld op 18 juli aan alle deelnemers en kan integraal geconsulteerd worden op de volgende webpagina .

Uit de eindverslagen van de werkgroepen werd vervolgens een overkoepelende visie gedistilleerd die door de Staatssecretaris van de Noordzee gepresenteerd werd op 20 december 2017 . Deze visie kan geraadpleegd worden op de volgende webpagina.


Vergaderingen Natuurlijkheid (44 deelnemers)
Voorzitter: Steven Degraer (KBIN), Rapporteurs: Kris Hostens (ILVO) en Ellen De Zwart (FOD Leefmilieu) -24/01/2017, 21/02/2017, 18/04/2017, en 23/05/2017.

Vergaderingen Blauwe Economie en innovatie (60 deelnemers)
Voorzitter: Gert Verreet (EWI), Rapporteurs: David Cox (BELSPO) en Sarina Motmans (POM West-Vlaanderen) -26/01/2017, 21/02/2017, 30/03/2017, 27/04/2017, en 18/05/2017.

Vergaderingen Meervoudig ruimtegebruik (52 deelnemers)
Voorzitter: Frank Maes (Maritiem Instituut, UGent), Rapporteurs: Jeroen Van Overloop (FOD Mobiliteit) en Steven Vandenborre (FOD Leefmilieu) -25/01/2017, 22/02/2017, 19/04/2017, en 17/05/2017.

Beheer van de Think Tank North Sea

Na het afsluiten van het Noordzeevisie 2050-proces in december 2017, werd de Think Tank North Sea opgericht. Deze denktank wordt gecoördineerd door een stuurgroep die bestaat uit de leden van de Noordzeeraad die de Noordzeevisie 2050 overzag, en wordt voorgezeten door het KBIN en VLIZ.

De stuurgroep lanceert jaarlijks een open oproep voor werkthema’s met betrekking tot de Noordzee die vervolgens getoetst worden aan een aantal criteria (algemeen belang, multisectoraal, multidisciplinair, verwachte impact, een aantoonbare meerwaarde indien het thema inhaakt op lopende processen). Thema’s die voldoen aan deze voorwaarden en op voldoende interesse kunnen rekenen, evolueren tot werkgroepen met een voorzitter en twee rapporteurs. De thematische werkgroepen zullen normaal gezien over een periode van één jaar lopen en beschikken over duidelijke regels en deliverables die vastgelegd worden in referentietermen. The resultaten van de denktank worden gepresenteerd op het einde van elk werkjaar.

Meer informatie: Huishoudelijk reglement Think Tank North Sea